منشور اخلاقی

فرمانداری سپیدان بعنوان بالاترین دستگاه نظارتی در سطح شهرستان برای اعمال حاکمیت دولت بمنظور انجام بهینه ماموریتهای ذاتی خود که همانا حفظ نظم و امنیت و تثبیت سیاست داخلی دولت می باشد از اصول زیر پیروی می نماید.

۱- التزام به اخلاق اسلامی ۲- وظیفه شناسی ۳- مردم مداری ۴- قانون محوری

کارکنان فرمانداری سپیدان در تمامی سطوح با الگو قرار دادن سیره و روش پیشوایان دین، خود را ملتزم به رعایت کلیه شئونات اسلامی می دانند.

کارکنان فرمانداری سپیدان در تمامی سطوح با آگاهی از فلسفه و آرمانهای منیع انقلاب اسلامی تمام توان خود را در فعلیت بخشیدن به این اهداف بکار می بندند.

کارکنان فرمانداری سپیدان در تمامی سطوح با درک حساسیت وظائف محوله از تمامی توان و امکانات موجود در راستای انجام مطلوب وظایف خود بهره جسته و در این راه از خداوند متعال یاری می جویند.

کارکنان فرمانداری سپیدان با آگاهی از تأثیر نحوه انجام وظایف بر عملکرد کلی دستگاه هیچگونه کم کاری و تسامح را نپذیرفته و در جهت انجام بهتر وظایف به پرورش توانائی ها و دانش خود می پردازند و کلام امام علی (ع) را مبنی بر عدم تساوی دوروز مسلمان سرمشق خود قرار می دهند.

کارکنان فرمانداری سپیدان در تمامی سطوح خود را موظف به رعایت نظم و انظباط دانسته وظایف خود را با اتکاء به اصل مـدیریتـی “همواره راه بهتری برای انجام دادن کارها وجـود دارد” انجـام می دهند.

کارکنان فرمانداری سپیدان با اعتقاد به اینکه مردم، حاکمان اصلی حکومت هستند، تمامی امکانات خود را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگوئی به نیازهای مردم بسیج نموده و در مواجهه با ارباب رجوع اصل اخلاقی “خرد در بینش، مدارا در روش و کرامت در منش” را بکار می بندند و خشنودی خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو می کنند.

کارکنان افرمانداری سپیدان همواره آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم، به هنگام و دقیق را به ارباب جوع ارائه نمایند و آنان را از حقوق خود آگاه ساخته و امور آنان را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.

کارکنان فرمانداری سپیدان در کلیه سطوح، در چارچوب قوانین و مقررات رفتار نموده و از هر نوع عدول از قوانین پرهیز نموده و با کلیه اشکال تخلف برخورد می نمایند و در این راه از فرضیه امر به معروف و نهی از منکر پیروی می نمایند.
ستاد اجرائی طرح تکریم ارباب رجوع فرمانداری سپیدان

ma5g_akhlaghi.jpg