کارگاه آموزشی پیشگیری ازجرائم وآسیب های اجتماعی درسپیدان برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی باهدف توانمندسازی فرهنگیان بامحور«سواد رسانه ای» درسپیدان برگزار شد..


به گزارش سپیدان فردا،کارگاه آموزشی پیشگیری ازجرائم وآسیب های اجتماعی باحضورفرهنگیان درسالن اجتماعات آموزش وپرورش برگزارگردید.
مدیرآموزش وپرورش دراین همایش ضمن ارائه آماری ازآسیب های اجتماعی گفت:ایجادنشاط ،شادکامی،دلبستگی به خانواده ومدرسه،خوش بینی،امیدبه زندگی و… ازمولفه هایی هستند که معلمان آنها را می بایست دردانش آموزان زنده نمایند.
فرشادحیاتی افزود:متاسفانه امروزه به دلیل گسترش فضای مجازی،تعامل وگفت وگو درمیان خانواده هاکاهش یافته وازسوی دیگر مدگرایی وخرید گوشی های هوشمند افزایش یافته که این یک زنگ خطراست .


وی ادامه داد:یک خون تازه می بایست دررگ ها جریان یابد،معلمان ما می بایست خوب بتوانندبااولیا ودانش آموزان تعامل نمایند ونقش الگویی خودراایفا نمایندکه تمامی این موارد درسندتحول بنیادین دیده شده واین سندتنهاراه نجات جامعه وآموزش وپرورش ونقشه راه می باشد.
درادامه امام جمعه سپیدان گفت:آسیب درهمه جوامع وجودارد امادربرابرآن نبایدکوتاه آمدونقش آموزش وپرورش دراین میان حساس تر.پررنگ تراست چون باقشرعظیمی ازجامعه سروکاردارداما تمامی نهادها می بایست به آموزش وپرورش کمک نمایند.
حجه الاسلام سیدعبدالرحمن موسوی انورافزود:نقش آموزش وپرورش درانتقال وترویج ارزش ها نقش ویژه ای است وازحیث دینی،نظام فکری ما متناسب با ارزش های اسلامی بنیان گذاشته شده است.
وی باتبیین آسیب های اجتماعی ازمنظردین دردوبعدآشکاروپنهان تصریح نمود:امروزه نفاق ازآسیب های اجتماعی خطرناک تراست وبرای کنترل آسیب های اجتماعی همه معلمان خارج ازرشته تخصصی می بایست حساس باشند واین مهم رافقط وظیفه مربیان پرورشی ندانند.


وی ادامه داد:درمدارس می بایست مدیران فضای امن روانی،احترام به معلمان ودانش آموزان و… را ایجادنمایند وبه این وسیله دانش آموزان راجذب نمایند چراکه جوانان ما دین گریز نیستند.
حجت الاسلام موسوی انور،تبیین شیوا و جذاب دین وقرآن را دو راه جذب افرادبه دین برشمردواظهارداشت:دین یعنی عشق ومحبت ونباید دانش آموزان را ازدین بترسانیم.
وی ادامه داد:توحید،صبرونمازسه پایه دین می باشدکه ازمنظرقرآن تعریف شده اند ولازمه پیروزی درتمامی کارها هستند.
درپایان دادرس دادگستری سپیدان با اشاره به مضرات وفایده های فضای مجازی گفت:امروزه فضای مجازی درجامعه میان اقشارمختلف شیوع گسترده ای یافته است ومنشافضای مجازی دردست مردم است نه دولتها واین فضاامروزه یک رکن رکین درزندگی مردم می باشد.
علی جعفری افزود:حکومت هابرای رسیدن به مقاصدخودازاین فضا استفاده می کنند وهرجاکه فضای مجازی رامخل امنیت خودشان بدانند مقابله می کنند.
وی ادامه داد:فضای مجازی یک تکنولوژی است که قابل سانسورنیست امامی بایست فرهنگ سازی وآگاه سازی صورت گیردتاخدای ناخواسته جوانان مادرطعمه افرادشرورنیفتند.
وی بااشاره به مصادیقی ازجرائم صورت گرفته ازفضای مجازی ازفرهنگیان خواست تادانش آموزان را ازخطرات وآسیب های اجتماعی آگاه نمایندوتکنیک ها رابه آنها آموزش دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *