آموزش و پرورش سرآمد در تمام امور است

فرماندار سپیدان بیان اینکه آموزش وپرورش درتمام امور سرآمد است،تصریح کرد:الفبای توسعه ،انسان سازی وتربیت وتعلیم آموزش وپرورش است در اصل می توان گفت سکان داراصلی اجرای برنامه های شناسایی وپرورش استعدادها آموزش وپرورش می باشد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری سپیدان،یکصدوپنجاه وهفتمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش سپیدان با حضور  شبیر زارع خفری فرماندارسپیدان،حبیب الله شریف رئیس بنیادنخبگان فارس وسایراعضا درمحل فرمانداری سپیدان برگزارشد.

فرماندارسپیدان در این جلسه ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات در ماه مبارک رمضان ،اظهار داشت :مباحث مربوط به بنیادنخبگان وشناسایی استعدادهای برترقبلا درجلسه شورای اداری استان باحضوردکترشریف تشریح گردید که مایه مسرت می باشدکه مابتوانیم دراین راستا و پرورش استعدادها ی برترکاری انجام دهیم.
شبیرزارع خفری افزود:امیدواریم بتوانیم درراستای تحقق شناسایی استعدادها و فراهم آوردن بازاراشتغال نخبه ها گام های موثری برداریم.
رئیس شورای آموزش وپرورش سپیدان بیان اینکه آموزش وپرورش درتمام امورسرآمداست،تصریح کرد:الفبای توسعه ،انسان سازی وتربیت وتعلیم آموزش وپرورش است وسکان داراصلی اجرای برنامه های شناسایی وپرورش استعدادها آموزش وپرورش می باشد.
زارع خفری ادامه داد:شهرستان سپیدان دارای استعدادهای بالقوه فراوانی است وماتلاش خواهیم کردسپیدان به جایگاه اصلی خودبرسدکه دراین راستا هم درتخصیص ۳درصد بودجه نفت وگازوفراترازآن کمک خواهیم کرد اما به حمایت وارشادشمانیازداریم.
درادامه رئیس بنیادنخبگان استان فارس گفت:برنامه این مرکزدرراستای تمرکززدایی،شناسایی دانش آموزان مستعدوماندگاری درشهرستان وکشوراست.
دکترحبیب شریف افزود:بنیادنخبگان ازسال ۸۳بادستورمقام معظم رهبری تشکیل گردیدکه ایشان فرمودند:یک مکزفراوزارتخانه ای متشکل ازچندوزارتخانه شکل بگیردوهم اکنون معاون علمی وفنآوری رئیس جمهور، رئیس بنیادملی نخبگان می باشد ودردل آن ستادهایی مانند:ستادنانو-ستادگیاهان دارویی و… بوجودآمده است.
وی افزود:نخبه به فردی گفته می شوددارای سه ویژگی:مستعدبرتر-متخصص واثرگذارباشد.
دکترشریف تاکیدکرد:دانش آموزان مستعدرابایدشناسایی کرد،آنهاراهدایت نمودوآموزش داد وزمینه رابرای رشد ونگهداشت آنهافراهم نماییم تااین مغزهابه خارج ازکشورفرارنکنند.
وی ادامه داد:البته می بایست ازاین نخبه هاحمایت کنیم که دراین راستابه ۱۰درصداستعدادهای درخشان جوائزی اهداء می گردد،همچنین یک سری جوائزبه مخترعین برای ثبت اختراع داده می شوداما این افراد می بایست درجشنواره مخترعین شرکت نمایند.
رئیس بنیادنخبگان ازحمایت مالی،هدایت استعدادهای برتربه پارک های علم وفنآوری با ارائه تسهیلات،ارائه امکانات راازدیگربرنامه های حمایت ازنخبگان برشمرد.
وی تصریح کرد:درراستای سندتحول بنیادین آموزش وپرورش،بنیادنخبگان دارای یک سندراهبردی است که درزمینه نخبه شناسی چندبرنامه داریم که عبارتست از:۱)شناسایی وهدایت استعدادهای برتر(طرح شهاب) که یک برنامه ملی است که به صورت موضعی درکشورشروع شده است.۲)ایجادمدرسه خلاقیت وایده پردازی که مختص استان فارس می باشد.
دکترشریف درقسمت دیگری ازسخنان خودتصریح کرد:متاسفانه بودجه بنیادنخبگان محدوداست وبه همین دلیل ما مجمع خیرین نخبه پروررا راه اندازی نموده ایم که دراین مجمع ازپتانسیل خیرین جهت تکمیل بیمارستان ها مثلا با تامین کادرپزشکی یا تکمیل مدرسه باتوجه به معلم ودانش آموزو… نخبه پروری کنیم.
وی افزود:کاردیگرمامعرفی افرادبرتردرحوزه کارآفرینی مانندغلامرضا ذوالانواری (پدرگبه ایران)می باشدکه این افراد بتوانندبه ماکمک نمایندهمچنین دادن دادن وام قرض الحسنه به مخترعین وتخصیص قسمتی از۳درصددرآمدنفت وگازشهرستان ها به نخبه پروری درشورای برنامه ریزی استان می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *