آبان ۱, ۱۳۹۷

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در شهرستان سپیدان

همزمان باسراسرکشور،بیست ویکمین انتخابات شورای دانش آموزی باحضور۸۵۰۰دانش آموزدر۱۱۰آموزشگاه سپیدان برگزارشد.