مهر ۲۱, ۱۳۹۷

شناسایی و معرفی یکی از عوامل توزیع کننده قرص برنج در شهرستان سپیدان به مراجع قضایی

رئیس شبکه بهداشت و درمان سپیدان از شناسایی و معرفی یکی از عوامل توزیع کننده قرص برنج در شهرستان سپیدان به مراجع قضایی خبر داد.