مهر ۱۵, ۱۳۹۷

تفکر اقتصاد درون زا از ویژگی های بارز زندگی قشر عشایر است

 فرماندار سپیدان با بیان اینکه عشایر مصداق واقعی تبلور اقتصاد مقاومتی می باشند، اظهار داشت: تفکر اقتصاد درون زا از ویژگی های بارز زندگی قشر عشایر است.