مرداد ۵, ۱۳۹۷

فرهنگ پرسشگری اصلی ترین مطالبه مردم و پاسخگویی وظیفه اساسی مسئولین است

جمال جوادی جهرمی فرماندار سپیدان در نخستین دیدار مردمی خود با اهالی شهر اردکان، اظهار داشت:فرهنگ پرسشگری اصلی ترین مطالبه مردم و پاسخگویی وظیفه اساسی مسئولین است.